پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 2 خرداد 1398
1x
نظر سنجی

۱ - کیفیت آب آشامیدنی را چگونه ارزیابی می کنید؟

۲ - فشار شبکه و استمرار جریان آب را چگونه ارزیابی می کنید؟

۳ –حضور اکیپ اتفاقات شرکت در محل حادثه را در صورت شکستگی شبکه، چگونه ارزیابی می کنید؟

۴ - نحوه پاسخگویی و رسیدگی به درخواستها و شکایات را چگونه ارزیابی می کنید؟

۵ - تا چه اندازه تمایل دارید با شرکت آبفار در بهبود خدمات حمایت و همکاری کنید؟

۶ - در صورت مراجعه و یا تماس با بخش درآمد و امور مشترکین نحوه رفتار، رسیدگی و پاسخگویی متصدیان را چگونه ارزیابی می کنید؟

۷ - در صورت مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نحوه ارایه خدمات آب و فاضلاب را چگونه ارزیابی می کنید؟

۸- میزان رضایت شما از قرائت کنتور توسط مأمور آب هر 50 روز یکبار چه میزان است؟

۹- میزان رضایت شما از تحویل قبض آب توسط مأمور آب (هر 50 روز یکبار) چه میزان است؟

10- نحوه برخورد مأمور آب با شما در زمان قرائت کنتور، توزیع قبض آب و غیره را چگونه ارزیابی می کنید؟

۱۱- مورد مراجعه شما به شرکت آب و فاضلاب روستایی چه بوده است؟

ارسال


5.3.5.0
V5.3.5.0